CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

I/ Xử lý nước sạch và thiết bị xử lý nước
- Bể phản ứng cơ khí kết hợp lắng lamen (DHK)
- Bể phản ứng thủy lực kết hợp lắng lamen (DHK)
- Bể phản ứng xoáy kết hợp lắng lamen (DHK)
- Bể phản ứng kết hợp lắng lamen có tuần hoàn cặn kiểu ejector (DHK)
- Bể phản ứng kết hợp lắng lamen có tuần hoàn cặn kiểu phản ứng xoáy (DHK)
- Bể lọc không van tự rửa (DHK)
- Bể lọc tích hợp (DHK)
- Bể lọc hai ngăn lọc (DHK)
- Bể lọc vật liệu nổi tự rửa (DHK)
- Bể lọc sinh học công nghệ màng vi sinh chuyển động (DHK)
- Bể lọc VFF
- Bể lọc VFF.1
- Bể lọc VFF.2
- Thiết bị trộn khí (TH)
- Thiết bị trộn tĩnh (SM)
- Thiết bị tách cát (SP)
- Giá thể mang vi sinh (DHY)
- Giá thể vi sinh dạng cầu
- Tấm lắng lamen kiểu đan chéo
- Hộp kỹ thuật bể lọc không van tự rửa (HM)

II/ Xử lý nước thải và xử lý rác thải
- Modul xử lý nước thải hộ gia đình (VIC-S1)
- Modul xử lý nước thải (VIC-S2)
- Modul xử lý nước thải cao tải (VIC-S3)
- Công nghệ xử lý rác thải hiếu khí tốc độ cao
- Công nghệ lò đốt rác sử dụng cát ở nhiệt độ cao chuyển động

Giấy chứng nhận - Bằng khen