CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
Bệnh viện, trường học, khu du lịch
Đối tác