CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TƯ NHÂN

+ Nghiên cứu về sự cần thiết phải đầu tư, các điều kiện thuận lợi và khó khăn.

+ Dự kiến quy mô đầu tư, hình thức đầu tư .

+ Chọn khu vực địa điểm xây dựng và dự kiến diện tích sử dụng trên cơ sở giảm tới mức tối đa việc sử dụng đất và những ảnh hưởng về môi trường , xã hội và tái định cư.

+ Phân tích, lựa chọn sơ bộ về công nghệ, kỹ thuật và các điều kiện cung cấp vật tư thiết bị, nguyên liệu, năng lượng, dịch vụ, hạ tầng.

+ Phân tích , lựa chọn sơ bộ các phương án xây dựng .

+ Xác định sơ bộ tổng mức đầu tư , phương án huy động các nguồn vốn , khả năng hoàn vốn và trả nợ , thu lãi.

+ Tính toán sơ bộ hiệu quả đầu tư về mặt kinh tế xã hội của dự án

+ Xác định tính độc lập khi vận hành , khai thác của các dự án thành phần hoặc tiểu dự án.

* Chi phí tham khảo lập báo cáo đầu tư xây dựng Các dự án đầu tư tư nhân: lấy theo tỷ lệ % (chi phí xây dựng + chi phí thiết bị)                                                                      

Đơn vị tính: tỷ lệ %

TT

Loại công trình

Chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)

<= 15

20

50

100

200

500

1.000

2.000

5.000

1

Các dự án đầu tư tư nhân

0,557

0,457

0,376

0,267

0,201

0,144

0,123

0,105

0,084


ĐƠN GIÁ:

Giai đoạn

Đơn giá

 (Triệu đồng)

Lập báo cáo đầu tư xây dựng công trình với tổng chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế GTGT) = 120 tỷ đồng.

400

 
Có thể bạn quan tâm
Đối tác