CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TƯ NHÂN

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công gồm 2 phần chính: Bản vẽ thi công và dự toán thiết kế bản vẽ thi công.

 1. Bản vẽ thi công bao gồm các chi tiết sau:

– Chi tiết về mặt bằng, mặt cắt các hạng mục công trình; thể hiện đầy đủ vị trí kích thước các chi tiết kết cấu, thiết bị công nghệ, có biểu liệt kê khối lượng xây lắp và thiết bị của hạng mục công trình đó, chất lượng, quy cách của từng loại vật liệu, cấu kiện điển hình được gia công sẵn, có thuyết minh hướng dẫn về trình tự thi công, các yêu cầu về kỹ thuật an toàn lao động trong thi công.

– Bình đồ tuyến, trắc dọc tuyến, trắc ngang tuyến.

– Chi tiết các bộ phận công trình: thể hiện đầy đủ vị trí, kích thước, quy cách và số lượng từng loại vật liệu cấu kiện có ghi chú cần thiết cho người thi công.

– Chi tiết lắp đặt thiết bị công nghệ và hệ thống kỹ thuật đường xá.

– Bảo vệ môi trường, phòng chống cháy, nổ, an toàn vận hành…

– Biếu tổng hợp khối lượng xây lắp, thiết bị, vật liệu của từng hạng mục công trình và toàn bộ công trình (thể hiện đầy đủ các quy cách, số lượng của từng loại vật liệu, cấu kiện, thiết bị).

– Quy trình kỹ thuật bảo hành, bảo trì công trình.

2. Dự toán thiết kế bàn vẽ thi công bao gồm:

– Căn cứ và cơ sở để lập dự toán.

– Bảng tiên lượng, dự toán chi phí xây dựng của lừng hạng mục công trình và tổng hợp dự toán chi phí xây dựng của tất cá các hạng mục công trình.

* Chi phí tham khảo lập hồ sơ thiết kế thi công: Xác định theo tỷ lệ % (chi phí xây dựng)

Chi phí tính cho loại thiết kế 2 bước

Đơn vị tính: tỷ lệ %

TT

Loại công trình

Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)

<= 10

20

50

100

200

500

1.000

2.000

1

Các dự án đầu tư tư nhân

2,11

1,83

1,55

1,41

1,29

1,09

0,88

0,76


ĐƠN GIÁ:

Giai đoạn

Đơn giá

 (Triệu đồng)

Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công Đầu tư xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch phục vụ nhân dân các xã Sài Sơn, Yên Sơn, Phượng Cách, huyện Quốc Oai với tổng chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) = 80 tỷ đồng

2.000

 
Có thể bạn quan tâm
Đối tác