CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN VAY LẠI VỐN ODA, VỐN VAY ƯU ĐÃI NƯỚC NGOÀI CỦA CHÍNH PHỦ

Nội dung:

* Phân tích ngân sách tỉnh/thành phố, đánh giá năng lực vay lại của tỉnh/thành phố đối với các khoản vay lại vốn ODA/vay ưu đãi nước ngoài;

* Tính toán nghĩa vụ trả nợ của tỉnh/thành phố đối với các khoản vay lại vốn ODA/vay ưu đãi nước ngoài; phân tích khả năng trả nợ và nguồn trả nợ của tỉnh, thành phố;

* Phân tích các nguồn thu gia tăng (trực tiếp/gián tiếp) sau khi các hạng mục dự án hoàn thành đi vào hoạt động;

*  Đề xuất mức giá/phí, lộ trình tăng giá/phí đối với các hạng mục có thể áp dụng mức giá/phí để đảm bảo (i) tính hiệu quả về mặt tài chính, hoặc (ii) tính bền vững về mặt tài chính của đơn vị quản lý, vận hành hạng mục;

*  Đánh giá tính hiệu quả về mặt tài chính (nếu có) của các hạng mục dự án;

* Đánh giá tính bền vững về mặt tài chính của dự án thông qua việc đánh giá khả năng bố trí vốn đối ứng, bố trí chi phí vận hành bảo trì và trang trải nghĩa vụ nợ hàng năm của ngân sách tỉnh/thành phố;

*  Phân tích, đánh giá các hiệu quả kinh tế của các hạng mục dự án.

Đơn giá:

 

Giai đoạn

Chi phí tham khảo

(Triệu đồng)

Đề xuất dự án

15 – 20

Báo nghiên cứu tiền khả thi/ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

50 – 80

Báo cáo nghiên cứu khả thi

200 – 300

 
Có thể bạn quan tâm