CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
THẨM TRA/THẨM ĐỊNH CÔNG TRÌNH THU GOM VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

1. Công tác thẩm tra

Theo quy định của nghị đinh 12/2009/NĐ ngày 10/02/2009, việc thẩm tra thiết kế cần phải làm những việc sau đây:

 • Kiểm tra sự phù hợp của thiết kế kỹ thuật với thiết kế cơ sở
 • Kiểm tra sự phù hợp của các giải pháp kết cấu công trình
 • Kiểm tra sự tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng
 • Đánh giá mức độ an toàn của công trình
 • Kiểm tra sự hợp lý của việc lựa chọn dây chuyền và thiết bị công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ
 • Kiểm tra sự tuân thủ các quy định về môi trường, phòng cháy chữa cháy

2. Công tác thẩm định

 • Đánh giá sự cần thiết của dự án đầu tư xây dựng:
 • Thẩm định kỹ thuật:
  a. Thẩm định đánh giá quy mô, công nghệ và thiết bị sử dụng trong dự án.
  b. Thẩm định các yếu tố đầu vào:
  c. Thẩm định vị trí dự định triển khai xây dựng dự án:
  d. Thẩm định công tác tổ chức, đánh giá, quản lý dự án:
 • Thẩm định khả năng vốn tài chính dự án:

* Chi phí tham thẩm tra công trình thu gom và xử lý nước thải: Xác định theo QĐ số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng tùy theo loại CT lấy theo tỷ lệ % (chi phí xây dựng + chi phí thiết bị)   

Giống cới hạng mục 1 đã nêu trên.

 * Chi phí tham thẩm định công trình thu gom và xử lý nước thải: Xác định theo 209/2016/TT-BTC và 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ tài chính  tùy theo loại CT lấy theo tỷ lệ % (Tổng mức đầu tư dự án ,chi phí xây dựng trước thuế )

Có thể bạn quan tâm