CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
TƯ VẤN LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (EIA) ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THU GOM VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI

 

Nội dung:

* Khảo sát điều kiện địa lý, địa chất, khí tượng, thủy văn; Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, môi trường, KT – XH, sinh thái.

* Khảo sát, thu mẫu, đo đạc và phân tích các mẫu không khí, mẫu nước, mẫu đất, trầm tích, thuỷ sinh vật, ... trong và xung quanh khu vực dự án;

* Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án; Mô tả các đối tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội cụ thể tại từng khu vực thực hiện dự án và có khả năng bị ảnh hưởng bởi dự án.

*  Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án bằng các phương pháp thống kê, phân tích, thu thập, đánh giá nhanh;

*  Đánh giá mức độ tác động, ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm kể trên đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, xã hội, con người xung quanh khu vực thực hiện dự án;

* Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho các giai đoạn thực hiện dự án (chuẩn bị, thi công xây dựng và vận hành dự án;

* Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án;

*  Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, phương án quản lý môi trường quá trình hoạt động và dự phòng sự cố môi trường;

* Tham vấn cộng đồng (tham vấn cộng đồng dân cư khu vực dự án, tham vấn ý kiến UBND và UBMTTQ phường và tham vấn các Bên liên quan nơi thực hiện dự án);

* Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường

* Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường EIA với Cơ quan quản lý tại địa phương.

Đơn giá:

Giai đoạn

Đơn giá (Triệu đồng)

Đối với các dự án bảo vệ cấp Bộ

1000 - 1800

Đối với các dự án bảo vệ cấp Tỉnh

600 - 1200

 
Có thể bạn quan tâm