CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
TƯ VẤN LẬP BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT NHU CẦU ĐẤU NỐI ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN CẤP NƯỚC SẠCH ĐƯỢC UBND TỈNH/THÀNH PHỐ VAY LẠI VỐN VAY ODA, VAY ƯU ĐÃI NƯỚC NGOÀI CỦA CHÍNH PHỦ

Nội dung:

• Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu về kỹ thuật của dự án, xác định vùng phục vụ của dự án, thu thập điều kiện kinh tế - xã hội, đặc biệt có liên quan đến việc cấp và sử dụng nước sạch tại các khu vực dự án.

• Xây dựng bộ công cụ khảo sát nhu cầu dùng nước của khách hàng (bảng hỏi, phiếu phỏng vấn, ...)

• Tổ chức triển khai khảo sát nhu cầu dùng nước sạch/nhu cầu đấu nối của khách hàng đối với hệ thống cấp nước của dự án tại từng địa bàn vùng phục vụ của dự án.

• Xử lý số liệu điều tra, khảo sát lập Báo cáo Kết quả khảo sát nhu cầu dùng nước sạch của khách hàng;

•           Phân tích, dự báo nhu cầu dùng nước sạch trong tương lai của hộ gia đình/đơn vị/tổ chức tại các vùng phục vụ của dự án.

•           Trợ giúp Chủ đầu tư trong công tác báo cáo, trình thẩm tra, phê duyệt dự án để thẩm định dự án đối với các nhiệm vụ liên quan.

 

Đơn giá:

 

Giai đoạn

Đơn giá (Triệu đồng)

Đối với các dự án ODA nhóm A

500 - 800

Đối với các dự án ODA nhóm B và các dự án khác

300 - 500

 
Có thể bạn quan tâm