CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
ĐTXD hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải TP Đà Lạt, Lâm Đồng
 • Cập nhật báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở
 • Cập nhật báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch quản lý môi trường
 • Lập báo cáo khảo sát điều tra kinh tế – xã hội và WTC
 • Cập nhật kế hoạch hành động tái định cư.
 • Khảo sát địa chất, địa hình
 • Thiết kế chi tiết và lập HSMT

 Dịch vụ tư vấn Chuẩn bị chiến lược vệ sinh, cập nhật báo cáo nghiên cứu khả thi, khảo sát kỹ thuật, thiết kế chi tiết và lập HSMT xây dựng tiểu dự án ĐTXD hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải TP Đà Lạt, Lâm Đồng thuộc dự án Cấp nước và nước thải đô thị Việt Nam – vốn WB

Tổng mức đầu tư: 384 tỷ đồng

 

Quốc gia: Việt Nam

Địa điểm thực hiện:  Đà Lạt, Lâm Đồng

Thời gian thực hiện (số tháng): 18 Tháng

Chủ đầu tư:

Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Lâm Đồng

Tổng số tháng công của dự án138 tháng công

Địa chỉ: Số 14 đường Quang Trung, Tp Đà Lạt, Lâm Đồng

Giá trị của dịch vụ tư vấn của công ty đưa ra theo hợp đồng (US$ hoặc Euro):   8.045.840.000  VNĐ

Thời gian bắt đầu (Tháng/năm): 5/3/2013

Thời gian kết thúc (Tháng/năm): 5/9/2014

Số tháng người nhân sự do công ty liên danh hoặc thầu phụ cung cấp:

Tên công ty liên doanh hoặc thầu phụ (nếu có)

Tập đoàn Saman, Công ty TNHH Kiến trúc và Xây dựng SUNJIN

Tên nhân sự cấp cao (Giám Đốc dự án/ Điều phối viên, Trưởng nhóm) liên quan và chức năng thực hiện:

 • Trưởng đoàn tư vấn: Woo Heui Jun

·Mô tả tóm tắt dự án

 • Tổng mức đầu tư 18,575 triệu USD (tương đương 384,384 triệu VNĐ) - Vốn WB + vốn đối ứng
 • Xây dựng các hạng mục:

1.Hệ thống thoát nước thải

 • Xây dựng mới các tuyến cống thu gom nước thải bằng uPVC với kích thước từ D200-D600

2. Hệ thống trạm bơm tăng áp: 04 trạm

3. Trạm xử lý nước thải giai đoạn I, công suất 5.000 m3/ngđ

4. Cải tạo trạm xử lý hiện có

         5.  Đấu nối hộ gia đình: Tổng số hộ đấu nối là: 11,210 hộ

         6. Hỗ trợ vệ sinh môi trường

·Mô tả cụ thể các dịch vụ được giao thực hiện:

 • Cập nhật báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở
 • Cập nhật báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch quản lý môi trường
 • Lập báo cáo khảo sát điều tra kinh tế – xã hội và WTC
 • Cập nhật kế hoạch hành động tái định cư.
 • Khảo sát địa chất, địa hình
 • Thiết kế chi tiết và lập HSMT
 
Đối tác