CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam – Tiểu dự án thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng – vốn WB

- Tư vấn khảo sát địa hình; Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi; Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; Lập Báo cáo kế hoạch hành động tái định cư; Lập Báo cáo phát triển dân tộc thiểu số; Lập báo cáo phân tích tài chính kinh tế.

Gói thầu: Tư vấn khảo sát địa hình, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo Đánh giá tác động môi trường - xã hội (ESIA), lập báo cáo kế hoạch tái định cư (RP), báo cáo Nâng cấp cộng đồng (CUP), báo cáo Phân tích kinh tế-tài chính và thiết kế chi tiết 30% Dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam – Tiểu dự án thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng – vốn WB

Tổng mức đầu tư: 1.056 tỷ đồng

 

Quốc gia: Việt Nam

Địa điểm thực hiện: Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Thời gian thực hiện (số tháng): 03 tháng

Chủ đầu tư: Sở xây dựng tỉnh Sóc Trăng

Tổng số tháng công của dự án

Địa chỉ: Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Giá trị của dịch vụ tư vấn của công ty đưa ra theo hợp đồng (US$ hoặc Euro):

Thời gian bắt đầu (Tháng/năm): 20/04/2017

Thời gian kết thúc (Tháng/năm): 20/5/2017

Số tháng người nhân sự do công ty liên danh hoặc thầu phụ cung cấp:

Tên công ty liên doanh hoặc thầu phụ (nếu có): Không có

 

Tên nhân sự cấp cao (Giám Đốc dự án/ Điều phối viên, Trưởng nhóm) liên quan và chức năng thực hiện:

Trưởng đoàn tư vấn: Lê Anh Tuấn

·Mô tả tóm tắt dự án

  • Hợp phần 1: Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp ba cho 06 khu vực dân cư thu nhập thấp (LIA) (1,2,3,4,5,6), với tổng diện tích 132ha; 9,790 nhân khẩu
  • Hợp phần 2: Nâng cấp đường nối các khu LIA, nạo vét kênh và cải thiện kè
  • Hợp phần 3: Xây dựng Khu tái Định cư

·Mô tả cụ thể các dịch vụ được giao thực hiện:

  • Tư vấn khảo sát địa hình
  • Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi
  • Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
  • Lập Báo cáo kế hoạch hành động tái định cư
  • Lập Báo cáo phát triển dân tộc thiểu số
  • Lập báo cáo phân tích tài chính kinh tế
 
Đối tác