CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
Nâng cấp và phát triển đô thị thành phố Tân An – tỉnh Long An - Vốn WB
  •  

Tư vấn khảo sát, lập Văn kiện dự án đầu tư (Báo cáo nghiên cứu khả thi), Báo cáo kết quả mô hình thủy lực, Báo cáo Đánh giá tác động môi trường - xã hội (ESIA), Báo cáo kế hoạch tái định cư (RP), báo cáo Nâng cấp cộng đồng (CUP), báo cáo Phân tích kinh tế-tài chính và thiết kế chi tiết 30%

Dự án: Chương trình đô thị Đồng bằng Sông Cửu Long mở rộng

Tiểu dự án: Nâng cấp và phát triển đô thị thành phố Tân An – tỉnh Long An - Vốn WB

Tổng mức đầu tư: 997 tỷ đồng tương đương 43.858.000 USD

Quốc gia: Việt Nam

Địa điểm thực hiện: Thành phố Tân An, tỉnh Long An

Thời gian thực hiện (số tháng): 02 tháng

Chủ đầu tư: Phòng tài chính – kế hoạch thành phố Tân An

Tổng số tháng công của dự án: 

Địa chỉ:76 Hùng Vương, Phường 2, thành phố Tân An

Giá trị của dịch vụ tư vấn của công ty đưa ra theo hợp đồng (US$ hoặc Euro):

Thời gian bắt đầu (Tháng/năm): 17/9/2015

Thời gian kết thúc (Tháng/năm): 17/11/2015

Số tháng người nhân sự do công ty liên danh hoặc thầu phụ cung cấp:

Tên công ty liên doanh hoặc thầu phụ (nếu có): Không có

 

Tên nhân sự cấp cao (Giám Đốc dự án/ Điều phối viên, Trưởng nhóm) liên quan và chức năng thực hiện:

·Mô tả tóm tắt dự án

Dự án Dự án nâng cấp và phát triển đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Tân An, tỉnh Long An được thực hiện sẽ tập trung thực hiện đầu tư cho 04 hợp phần sau:

  • Hợp phần 1 : Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3
  • Hợp Phần 2 : Phát triển cơ sở hạ tầng cấp 1&2
  • Hợp phần 3 : Tái định cư
  • Hợp phần 4 : Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường năng lực quản lý đô thị.

·Mô tả cụ thể các dịch vụ được giao thực hiện:

  • Khảo sát xây dựng khu vực dự án
  • Lập báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kết quả mô hình thủy lực, báo cáo Đánh giá tác động môi trường - xã hội (ESIA), báo cáo kế hoạch tái định cư (RP), báo cáo Nâng cấp cộng đồng (CUP), báo cáo Phân tích kinh tế-tài chính và thiết kế chi tiết
Đối tác